%0 Dataset %A Alda, Holger %A Rohrbach-Schmidt, Daniela %A Tiemann, Michael %D 2015 %T BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %E Bundesinstitut für Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg., Datenzugang) %7 suf_2.0 %! BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/610.12.1.1.20 %0 Dataset %A Alda, Holger %A Rohrbach-Schmidt, Daniela %A Tiemann, Michael %D 2013 %T BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %E Bundesinstitut für Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg., Datenzugang) %7 vt_1.0 %! BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/610.12.1.4.10 %0 Dataset %A Alda, Holger %A Rohrbach-Schmidt, Daniela %A Tiemann, Michael %D 2015 %T BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %E Bundesinstitut für Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg., Datenzugang) %7 sv_1.0 %! BIBB Task-Zusatzbefragung 2012 zur Haupterhebung der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/610.12.1.5.10