%0 Dataset %A Friedrich, Michael %D 2016 %T BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %E Bundesinstitut für, Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg., Datenzugang) %7 sv_2.0 %! BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/203.08.1.5.20 %0 Dataset %A Friedrich, Michael %D 2016 %T BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %E Bundesinstitut für Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg.); GESIS Köln, (Datenzugang) %7 suf_2.0 %! BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/203.08.1.1.20 %0 Dataset %A Friedrich, Anett %A Hohn, Christine %D 2016 %T Klassifikationsdatensatz zur BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %E Bundesinstitut für Berufsbildung %C Bonn %I Forschungsdatenzentrum im BIBB (Hrsg., Datenzugang) %7 klas_2.0 %! Klassifikationsdatensatz zur BIBB-Schulabgängerbefragung 2008 %R http://dx.doi.org/doi:10.7803/203.08.1.6.20